§ 1. Aftalegrundlag


Tilbud er gældende i 8 dage fra afsendelse af dette. Alle tilbud og ordrebekræftelser er afgivet med sædvanlig forbehold for produktionstid og Timbermans endelige bekræftelse på levering.

Hvis Timbemans ordrebekræftelse i sine vilkår afviger fra kundens betingelser, skal kunden gøre skriftlig indsigelse inden 8 dage fra afsendelse af ordrebekræftelsen, såfremt kunden ikke ønsker at gennemføre ordrerne på de i ordrebekræftelsen anførte vilkår. 

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal i givet fald være ubrugte, mangelfrie og i original emballage. 
Specialproducerede og specialbestilte varer tages ikke retur. 

§ 2. Levering


Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.

Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket Ex Works (ab fabrik).

Ved aftale om levering på en køber anvist plads, sker levering så nær brugsstedet, som bil efter chaufførskøn risikofrit kan køre, og køber skal stille fornødent mandskab og lossegrej til rådighed til hjælp med aflæsning.

§ 3. Leveringstid. Sælgers forsinkelse


Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt. Medmindre Timberman skriftligt har ydet garanti for levering til et bestemt tidspunkt, påtager Timberman sig ikke erstatningsansvar for forsinkelser. Finder Timberman, at der ikke leveres i rette tid, eller må forsinkelse fra Timbermans side anses for sandsynlig, skal Timberman uden ugrundet ophold give køberen meddelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted. 

Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til § 9 udgør en ansvarsfrihedsgrund, eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.  

§ 4. Leveringstid. Købers forsinkelse


Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftale dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Timberman skriftlig meddelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt såvidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted.

Undlader køberen at modtage varerne på den aftalte dag, er han desudenuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.

Timberman skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal Timberman forsikre varerne for købers regning.

§ 5. Mangler


Medmindre der er afgivet særlig garanti, gælder følgende regler:

Køber må straks ved modtagelsen - og inden forandring eller forarbejdning af nogen som helst art sker - gennemgå de leverede varer og skriftligt meddele Timberman eventuelle mangler.

Timberman forpligter sig til at foretage omlevering eller kreditere de mangelfulde varer mod returnering eller at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Timberman er udelukkende ansvarlig for fejl og mangler, som varerne bevisligt var behæftet med ved leveringen.

Fejl og mangler som skyldes, at varerne ikke er blevet behandlet forskriftsmæssigt, er Timberman uvedkommende. Timberman er uden ansvar for, om varerne er blevet korrekt monteret eller benyttet og er uden ansvar for, om den bygning eller konstruktion, varerne monteres i, er egnet til formålet. 

Timberman påtager sig ikke uden særskilt aftale herom ansvar for rådgivning om varernes montering eller brug. 

§ 6. Produktansvar


For personskade og for skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsaglig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed, er Timberman ansvarlig efter lov om produktansvar. For anden tingskade er Timberman kun ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Timberman.

I intet tilfælde er Timberman ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske følgeskader. I den udstrækning, Timberman måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen, som har videre solgt produktet, forpligtet til at holde Timberman skadesløs i samme omfang, som Timbermans ansvar begrænset efter disse salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber på grund af en produktskade, skal køber straks underrette Timberman herom. 

§ 7. Ansvarsfrihed (Force Majeure)


Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som partnerne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelse af aftalen.


Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i dette punkt, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, Timberman pådrager sig for at sikre og beskytte varerne.

Uanset hvad der iøvrigt følger af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af partnerne hæve aftalen ved skriftlig meddelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i dette punkt. 

§ 8. Betaling


Betaling eller garanti for denne skal ske i henhold til ordrebekræftelse, eller hvis en sådan ikke foreligger, kontant ved levering af varerne. Betaling skal ske i Danmark efter Timberman Denmarks nærmere angivelse medmindre anden meddelse gives. Ved forsen betaling beregnes 2% rente for hver påbegyndt måned af sælgers til enhver tid forfaldne tilgodehavende.

§ 9. Tvister. Lovvalg


Tvistligheder i anledning af aftalens og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved Timbermans værneting i Danmark og efter dansk ret.

Kontakt os