Dilatationsfuger og fugtspærre mod fugtpåvirkning


Dilatationsfuger udføres af hensyn til trægulvets svind/ udvidelse, som følge af de træfugtændringer plankerne udsættes for gennem gulvets levetid. 


I rum med svømmende gulv over 10 m bredde (målt på tværs af plankerne) eller rum over 100 m2 bør der udføres dilatationsfuge på langs af gulvet i hele rummets længde. 


Ved gulvlængder over 10 m bør der udføres dilatationsfuge på tværs af plankerne. Ved placering af dilatationsfuger bør der tages hensyn til rummets udseende. Fugerne placeres f.eks. symetrisk i rummet, langs naturlige skillelinier etc. 


Er underlaget udført med dilatationsfuger skal Timberman gulvet udføres med tilsvarende fuger. Større rum kan monteres uden dilatationsfuge afhængig af rummets geometri og belastning af møbler m.v. Kontakt Timberman's tikniske afdeling.


 

Udførelse
Dilatationsfuger kan udføres med egnet gummifugemasse efter fugemasseleverandørens anvisninger. Fugens tværsnit skal næsten være kvadratisk.Dilatationsfuger kan bedst udføres åbne, uden fugemasse, men afsluttet med en afdækningsskinne eller -liste, eller skjult under dørtrin, sokler m.m.


Læs mere om dilatationsfuger her


Trægulve er fugtfølsomme og skal beskyttes mod fugtpåvirkning fra byggefugt, jordfugt oh kondensation af rumfugt.
Byggefugt

Byggefugt forekommer i nystøbt beton- eller letbetondæk, dette gælder både for præfabrikerede og for in-situ støbte dæk. Ved renoveringsopgaver vil der normalt kun være byggefugt, hvis der udstøbes nyt dæk af beton. Et nyudstøbt 100 mm tykt betondæk kan indeholde op til 20 ltr. vand pr. m2.

Jordfugt

Jordfugt forekommer i terrændækkonstruktioner og i krybekældre. Derfor skal et terrændæk og gulv i krybekælder være afskærmet mod jordfugt. Et kapillarbrydende lag og en fugtspærre udgør effektiv afskærmning mod jordfugt.

Kondensfugt

Kondensfugt opstår, hvor luftens fugt fortætter på ”kolde” flader. Derfor er det vigtigt, at fugtspærren er placeret så varmt, at den aldrig, uanset luftfugtigheden omkring den, opnår dugpunktstemperatur.

Projektering af fugtspærre

Lægning af Timberman Trægulve på nye beton- eller letbetondæk bør ikke finde sted, før restporefugten i betonen er nede på max. 65%. Varmeisolering anbragt over fugtspærre i terræn- eller krybekælderdæk må aldrig udgøre mere end 1/3 af den samlede varmeisolering.


Bedst er det, hvis al varmeisolering kan placeres under fugtspærren. Ved svømmende gulve kan med fordel anvendes Timberlit med indbygget fugtspærre; dette sikrer samtidig mod trinlyd. Ved strøkonstruktioner anvendes min. 0,20 mm plastfolie.


 

Fugtspærre lagt under varmerør eller i varmekanaler bør udføres af kraftig asfaltpap, så vvs-arbejdet ikke beskadiger fugtspærren. Fugtspærren i konstruktioner, hvor gulvvarmen er indstøbt i betonen, skal placeres over betonen under det fugtfølsomme gulv.


I.h.t. BR 95 kap. 11.4.2 skal boligen sikres mod indtrængning af radon fra undergrunden. Korrekt udført fugtspærre i terræn- eller krybekælderdæk afskærmer mod radon. Se Byggestyrelsens vejledning om ”Radon i boliger” og ”Radon i nybyggeri”.


 

Fugtspærre ved nybyggeri og renovering

Fugtspærren mod byggefugt udlægges ovenpå betoneller letbetondæk. Alt fugtfølsomt materiale skal befinde sig over fugtspærren. Ved lægning af trægulv på terrændækkonstruktion af EPS (uden byggefugt!) skal der etableres fugtspærre mod jordfugt. Placeringen kan være således, at 1/3 af varmeisoleringen befinder sig over fugtspærren.


Ved trægulv lagt på eksisterende terrændæk af beton udlægges fugtspærre mod jordfugt på


 

betonpladen. Fugtspærren placeres over eventuel varmeisolering på terrændækket. Der må ikke udlægges fugtspærre ovenpå eksisterende fugtfølsomt gulv.


Læs mere om fugtspærre her


Du kan også købe forskellige underlag med fugtspærre her. 

Svømmende trægulv på EPS isolering

Denne typebeskrivelse omhandler Timberman svømmende gulve på EPS-isolering.


Denne gulvkonstruktion anvendes typisk, hvor der er brug for ekstra isolering af et betongulv, eller hvor terrændækket er bygget op af EPS-isolering på sandafrettet bund.


Gulvtype
Det svømmende gulv kan være Timberman Lamelparket, Lamelplank eller Lamieret fyr. Planketykkelsen er 13-15 mm afhængig af produkt. 


Konstruktion Hvis nødvendigt udlægges min. 0,20 mm fugtspærre over beton eller EPS-isolering.


 

Det anbefales altid at nedlægge min. 12 mm trykfordelende spånplade under gulvet.


Den trykfordelende plade placeres altid over eventuel fugtspærre. En anden løsning kan være 2x4 mm masonite som også har gode lyddæmpende egenskaber.


Projekter udføres iht. EPS-leverandørens anvisninger. Ved anvendelse af en hård EPS-isolering G150 i boliger kan plade undværes, for kontor o.l. anvendes en EPS G250.


Under det svømmende gulv udlægges et trinlydsdæmpende lag Timberlit. 

Lyd og udførelse

Lyd
Hvor der iht. gældende lovgivning er krav om luftlydsog trinlydsisolering af gulv og dæk, skal isoleringen foregå ved konstruktiv lydisolering af undergulvskonstruktionen.


I bygninger, udformet som én boligenhed, er der ikke krav om lydisolering af gulv og dæk. Timberlit eller kraftig gulvpap udlagt mellem beton og svømmende gulv vil mindske trin- og trommelyd.


Udførelse
Har betondækket ikke indbygget fugtspærre, udføres fugtspærre af min. 0,20 mm plastfolie med 15 cm klæ- bende overlæg. Se blad 202 og 302.


 

Fugtspærren klemmes bag fodlisten.


Hvis betonen har indbygget fugtspærre, må man sikre sig, at der ikke er risiko for opstigende fugt, og at betonen over fugtspærren er udtørret til maks. 60% restporefugt.


Er terrændæk udført kun med EPS-isolering, udlægges fugtspærre over denne. Tripolit udlægges som trin- og trommelydisolerende lag. 

Indbygningshøjde og gulvvarme

Indbygningshøjden ekskl. EPS-isolering og eventuel trykfordelende plade er – afhængig af den valgte gulvtypes materialetykkelse – et sted mellem ca. 13 mm og 25 mm.


Ønskes gulvet lagt med gulvvarme – se blad 220. Last EPS-isolering dimensioneres iht. EPS-leverandørens anvisninger med eller uden trykfordelende plade.


 

Trægulve, især nåletræ, modstår ikke rullende last f.eks. fra kontorstole.


Hvor gulvet jævnligt udsættes for rullende last, bør det beskyttes med køreplader, eller kontormøbler forsynes med specielle hjul til trægulve.

Brandsikring og fugt

BR 95 stiller krav om klasse G gulvbelægning i flugtveje, forsamlingslokaler og butikslokaler.


Alle 14 mm Timberman trægulve i hårdttræ er testet og godkendt som klasse G beklædning.


Gulvkonstruktionen skal beskyttes mod fugt – det vil primært sige byggefugt. Terrændæk, der udføres af EPSplader direkte på afrettet undergrund, tilfører ikke fugt.


 

I ældre huse, hvor fugtsikringen af terrændæk eller kælderdæk kan være mangelfuld, kan det være nødvendigt at beskytte mod jordfugt.


Fugtspærren kan være indbygget evt. i betonlaget eller fugtspærren kan udlægges direkte på EPS-terrændæk.


Betondæk skal være tørt og varmt med en restporefugt på maks. 65% i beton.


Læs mere her.